top of page

प्रेमीजनांनी करावयाची प्रार्थना

हे प्रियतम देवा, तू अधिकाधिक प्रेम करण्याकरिता आम्हांला तू मदत कर. अधिक, आणखी प्रेम करण्यासाठी, नोंदणीकृत की,तुम्हाला तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे यासाठी आम्हास तू मदत कर आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदीच्या क्षणाच्या क्षणाला घट्ट राहतो.

bottom of page